تورنمنت شماره ۲ سه شنبه نردی باشگاه پارسیان کرج - Swiss Monrad Tournament

Active Players: 2 (Total Players: 16)

  Player Rounds Wins Rating
1 2 3 4 5 6
رضا حاجی حسن 6 0.00
احسان عبدی 5 0.00
محمد جعفریان 4 0.00
حسن کشاوری 3 0.00
مجتبی اسفندیاری 3 0.00
جمشید موسوی 2 0.00
سیامک دهقانی 2 0.00
هادی رضایی 2 0.00
امیر آذرنیوشان 1 0.00
حامد کریم نژاد 1 0.00
سعید ذولفقاری 1 0.00
یاسین غلامی 1 0.00
اسداله صدیقی 0 0.00
رضا غلامی 0 0.00
سایار فاضل 0 0.00
نسیم پیک 0 0.00

Tournament Owners

Amir Niyoushan

Tournament Information

Game: Backgammon
Game Type: Swiss
Game Sub Type: Monrad (Random Pairing)
Elimination: Double (2 losses)
Default Match Score: 9

Round: 6, Score: 9

 
 
 
رضا حاجی حسن
 9 
M1-6
 
 
 
محمد جعفریان
 0 
 
 
 
احسان عبدی
 9 
M2-6
 
 
 
BYE
 0 

Round: 5, Score: 9

 
 
 
رضا حاجی حسن
 9 
M1-5
 
 
 
حسن کشاوری
 0 
 
 
 
احسان عبدی
 9 
M2-5
 
 
 
مجتبی اسفندیاری
 0 
 
 
 
محمد جعفریان
 9 
M3-5
 
 
 
BYE
 0 

Round: 4, Score: 9

 
 
 
رضا حاجی حسن
 9 
M1-4
 
 
 
احسان عبدی
 0 
 
 
 
سیامک دهقانی
 0 
M2-4
 
 
 
مجتبی اسفندیاری
 9 
 
 
 
حسن کشاوری
 9 
M3-4
 
 
 
جمشید موسوی
 0 
 
 
 
هادی رضایی
 0 
M4-4
 
 
 
محمد جعفریان
 9 

Round: 3, Score: 9

 
 
 
حسن کشاوری
 0 
M1-3
 
 
 
احسان عبدی
 9 
 
 
 
مجتبی اسفندیاری
 0 
M2-3
 
 
 
رضا حاجی حسن
 9 
 
 
 
محمد جعفریان
 9 
M3-3
 
 
 
سعید ذولفقاری
 0 
 
 
 
هادی رضایی
 9 
M4-3
 
 
 
حامد کریم نژاد
 0 
 
 
 
جمشید موسوی
 9 
M5-3
 
 
 
یاسین غلامی
 0 
 
 
 
سیامک دهقانی
 9 
M6-3
 
 
 
امیر آذرنیوشان
 0 

Round: 2, Score: 9

 
 
 
رضا حاجی حسن
 9 
M1-2
 
 
 
سیامک دهقانی
 0 
 
 
 
یاسین غلامی
 0 
M2-2
 
 
 
حسن کشاوری
 9 
 
 
 
مجتبی اسفندیاری
 9 
M3-2
 
 
 
محمد جعفریان
 0 
 
 
 
احسان عبدی
 9 
M4-2
 
 
 
هادی رضایی
 0 
 
 
 
سایار فاضل
 0 
M5-2
 
 
 
امیر آذرنیوشان
 9 
 
 
 
رضا غلامی
 0 
M6-2
 
 
 
سعید ذولفقاری
 9 
 
 
 
جمشید موسوی
 9 
M7-2
 
 
 
اسداله صدیقی
 0 
 
 
 
نسیم پیک
 0 
M8-2
 
 
 
حامد کریم نژاد
 9 

Round: 1, Score: 9

 
 
 
سیامک دهقانی
 9 
M1-1
 
 
 
سعید ذولفقاری
 0 
 
 
 
جمشید موسوی
 0 
M2-1
 
 
 
هادی رضایی
 9 
 
 
 
محمد جعفریان
 9 
M3-1
 
 
 
سایار فاضل
 0 
 
 
 
احسان عبدی
 9 
M4-1
 
 
 
رضا غلامی
 0 
 
 
 
امیر آذرنیوشان
 0 
M5-1
 
 
 
یاسین غلامی
 9 
 
 
 
حسن کشاوری
 9 
M6-1
 
 
 
حامد کریم نژاد
 0 
 
 
 
اسداله صدیقی
 0 
M7-1
 
 
 
مجتبی اسفندیاری
 9 
 
 
 
نسیم پیک
 0 
M8-1
 
 
 
رضا حاجی حسن
 9