Backgammon World Championship 2022 Event

Bắc Việt Super League Lần 1 - Năm 2022 - Swiss Monrad Tournament

Active Players: 24 (Total Players: 24)

  Player Rounds Wins Rating
1
789 plus   0 0.00
Anh Em   0 0.00
Bảo Long   0 0.00
Bom   0 0.00
Chương mỹ   0 0.00
etanol   0 0.00
fc 000   0 0.00
galaxy   0 0.00
Ha Noi 2   0 0.00
kiều anh   0 0.00
kopites   0 0.00
làng chài   0 0.00
Làng Thành   0 0.00
luxury   0 0.00
new world   0 0.00
nhiệt huyết   0 0.00
sạch fruits   0 0.00
three beer   0 0.00
tower   0 0.00
Trẻ Sái   0 0.00
viên nội   0 0.00
water   0 0.00
Xala & AnhEm   0 0.00
Xxx   0 0.00

Tournament Owners

Lê Thuần

Tournament Information

Game: FIFA 2018
Game Type: Swiss
Game Sub Type: Monrad (Random Pairing)
Default Match Score: 10

Round: 1, Score: 10

 
 
 
new world
 0 
M1-1
 
 
 
luxury
 0 
 
 
 
Xxx
 0 
M2-1
 
 
 
Bảo Long
 0 
 
 
 
Chương mỹ
 0 
M3-1
 
 
 
sạch fruits
 0 
 
 
 
galaxy
 0 
M4-1
 
 
 
nhiệt huyết
 0 
 
 
 
Làng Thành
 0 
M5-1
 
 
 
Bom
 0 
 
 
 
water
 0 
M6-1
 
 
 
etanol
 0 
 
 
 
kopites
 0 
M7-1
 
 
 
789 plus
 0 
 
 
 
Anh Em
 0 
M8-1
 
 
 
tower
 0 
 
 
 
fc 000
 0 
M9-1
 
 
 
Xala & AnhEm
 0 
 
 
 
three beer
 0 
M10-1
 
 
 
kiều anh
 0 
 
 
 
viên nội
 0 
M11-1
 
 
 
Trẻ Sái
 0 
 
 
 
Ha Noi 2
 0 
M12-1
 
 
 
làng chài
 0