بیست و یکمین پیکار هفتگی قیطریه - Swiss Monrad Tournament

Active Players: 3 (Total Players: 22)

  Player Rounds Wins Rating
1 2 3 4 5 6
احسان نجاتی 5 0,00
علی وفادار 5 0,00
علیرضا نیکپور 5 0,00
امیر طلائی 4 0,00
حمید رضا اردلان 4 0,00
محمد حسین ابراهیمی 3 0,00
منوچهر پرچمی 3 0,00
ابوالفضل نجاتی 2 0,00
امیر عرفانی 2 0,00
ساعد کاشانی 2 0,00
کامران حیدری 2 0,00
نادر خالقی 2 0,00
شبنم کریمی 1 0,00
فریدون محمدی 1 0,00
محمد یوسف زاده 1 0,00
نیما شهسوار 1 0,00
یوسف دانشگر 1 0,00
آرمین هدایتی 0 0,00
حامی نیکپور 0 0,00
حبیب اردلان 0 0,00
شایان شجیع 0 0,00
مارال تهوری 0 0,00

Tournament Owners

Gheytarieh Bg club

Tournament Information

Game: Backgammon
Game Type: Swiss
Game Sub Type: Monrad (Random Pairing)
Elimination: Double (2 losses)
Default Match Score: 9

Round: 6, Score: 9

 
 
 
امیر طلائی
 0 
M1-6
 
 
 
علی وفادار
 9 
 
 
 
حمید رضا اردلان
 0 
M2-6
 
 
 
احسان نجاتی
 9 
 
 
 
علیرضا نیکپور
 9 
M3-6
 
 
 
BYE
 0 

Round: 5, Score: 9

 
 
 
علیرضا نیکپور
 0 
M1-5
 
 
 
امیر طلائی
 9 
 
 
 
حمید رضا اردلان
 9 
M2-5
 
 
 
محمد حسین ابراهیمی
 0 
 
 
 
علی وفادار
 9 
M3-5
 
 
 
منوچهر پرچمی
 0 
 
 
 
احسان نجاتی
 9 
M4-5
 
 
 
BYE
 0 

Round: 4, Score: 9

 
 
 
حمید رضا اردلان
 0 
M1-4
 
 
 
علیرضا نیکپور
 9 
 
 
 
نادر خالقی
 0 
M2-4
 
 
 
محمد حسین ابراهیمی
 9 
 
 
 
امیر طلائی
 9 
M3-4
 
 
 
امیر عرفانی
 0 
 
 
 
منوچهر پرچمی
 9 
M4-4
 
 
 
کامران حیدری
 0 
 
 
 
علی وفادار
 9 
M5-4
 
 
 
ابوالفضل نجاتی
 0 
 
 
 
احسان نجاتی
 9 
M6-4
 
 
 
ساعد کاشانی
 0 

Round: 3, Score: 9

 
 
 
حمید رضا اردلان
 9 
M1-3
 
 
 
امیر عرفانی
 0 
 
 
 
کامران حیدری
 0 
M2-3
 
 
 
علیرضا نیکپور
 9 
 
 
 
محمد حسین ابراهیمی
 0 
M3-3
 
 
 
ساعد کاشانی
 9 
 
 
 
احسان نجاتی
 9 
M4-3
 
 
 
فریدون محمدی
 0 
 
 
 
شبنم کریمی
 0 
M5-3
 
 
 
علی وفادار
 9 
 
 
 
منوچهر پرچمی
 9 
M6-3
 
 
 
یوسف دانشگر
 0 
 
 
 
نادر خالقی
 9 
M7-3
 
 
 
نیما شهسوار
 0 
 
 
 
محمد یوسف زاده
 0 
M8-3
 
 
 
امیر طلائی
 9 
 
 
 
ابوالفضل نجاتی
 9 
M9-3
 
 
 
BYE
 0 

Round: 2, Score: 9

 
 
 
علیرضا نیکپور
 9 
M1-2
 
 
 
یوسف دانشگر
 0 
 
 
 
علی وفادار
 0 
M2-2
 
 
 
محمد حسین ابراهیمی
 9 
 
 
 
محمد یوسف زاده
 0 
M3-2
 
 
 
امیر عرفانی
 9 
 
 
 
احسان نجاتی
 0 
M4-2
 
 
 
کامران حیدری
 9 
 
 
 
حمید رضا اردلان
 9 
M5-2
 
 
 
شبنم کریمی
 0 
 
 
 
منوچهر پرچمی
 0 
M6-2
 
 
 
نادر خالقی
 9 
 
 
 
فریدون محمدی
 9 
M7-2
 
 
 
حامی نیکپور
 0 
 
 
 
ساعد کاشانی
 9 
M8-2
 
 
 
حبیب اردلان
 0 
 
 
 
امیر طلائی
 9 
M9-2
 
 
 
شایان شجیع
 0 
 
 
 
نیما شهسوار
 9 
M10-2
 
 
 
آرمین هدایتی
 0 
 
 
 
ابوالفضل نجاتی
 9 
M11-2
 
 
 
مارال تهوری
 0 

Round: 1, Score: 9

 
 
 
کامران حیدری
 9 
M1-1
 
 
 
شایان شجیع
 0 
 
 
 
فریدون محمدی
 0 
M2-1
 
 
 
یوسف دانشگر
 9 
 
 
 
ساعد کاشانی
 0 
M3-1
 
 
 
شبنم کریمی
 9 
 
 
 
نیما شهسوار
 0 
M4-1
 
 
 
محمد حسین ابراهیمی
 9 
 
 
 
ابوالفضل نجاتی
 0 
M5-1
 
 
 
محمد یوسف زاده
 9 
 
 
 
نادر خالقی
 0 
M6-1
 
 
 
امیر عرفانی
 9 
 
 
 
منوچهر پرچمی
 9 
M7-1
 
 
 
مارال تهوری
 0 
 
 
 
امیر طلائی
 0 
M8-1
 
 
 
حمید رضا اردلان
 9 
 
 
 
حبیب اردلان
 0 
M9-1
 
 
 
علی وفادار
 9 
 
 
 
حامی نیکپور
 0 
M10-1
 
 
 
احسان نجاتی
 9 
 
 
 
آرمین هدایتی
 0 
M11-1
 
 
 
علیرضا نیکپور
 9