Test - Round Robin Tournament

Active Players: 4 (Total Players: 4)

  Player Rounds Wins ∑ Scores
1 2 3 + -
Player 1       0 0 0
Player 2       0 0 0
Player 3       0 0 0
Player 4       0 0 0

Tournament Owners

Kenneth Olesen - Lars-Henrik Braun - Michael Nielsen - René Andersen - Uffe Kaagaard

Tournament Information

Game: Backgammon
Game Type: Round Robin
Game Sub Type: Normal
Match Type: No team event
Default Match Score: 5

Round: 1, Score: 5

 
 
 
Player 2
 0 
M1-1
 
 
 
Player 4
 0 
 
 
 
Player 1
 0 
M2-1
 
 
 
Player 3
 0 

Round: 2, Score: 5

 
 
 
Player 2
 0 
M1-2
 
 
 
Player 1
 0 
 
 
 
Player 3
 0 
M2-2
 
 
 
Player 4
 0 

Round: 3, Score: 5

 
 
 
Player 2
 0 
M1-3
 
 
 
Player 3
 0 
 
 
 
Player 4
 0 
M2-3
 
 
 
Player 1
 0