دوره 19 تورنمنت آنلاین گیلان - Swiss Monrad Tournament

Active Players: 28 (Total Players: 34)

  Player Rounds Wins Rating
1 2 3 4
رئوف قاسم کریمی 4 0.00
سامان پورجهانی 3 0.00
شهید خداداد 3 0.00
محمد سمیع   3 0.00
هاوار رستمی   3 0.00
وحید تهرانچی   3 0.00
احسان محمدپور   2 0.00
آرش افروزیان 2 0.00
امیر انصاری   2 0.00
پیام پاشایی فر   2 0.00
جواد شاه چشمه   2 0.00
حسین عقیلی   2 0.00
حمید سید النگی   2 0.00
عادل پورعبدالله   2 0.00
محمدرضا عباس زادگان   2 0.00
مهران کوهنورد   2 0.00
مهرداد آقامحمدی   2 0.00
وحید آرزومند   2 0.00
آرز معاذی   1 0.00
ارس وشتاسبی   1 0.00
امیر پورعلی   1 0.00
حسین دهقان   1 0.00
حسین عنایتجو   1 0.00
سعید جعفری   1 0.00
فرهنگ شهیدآرا   1 0.00
مجتبی اخوان   1 0.00
معصی مهدوی   1 0.00
هیرش بنی بشر   1 0.00
رضا حاجی حسن 1 0.00
امید فدایی 0 0.00
حمید قادری 0 0.00
رضا فلاح 0 0.00
علی توکلی 0 0.00
مهدی مظاهری 0 0.00

Tournament Owners

Farhang Shahidara

Tournament Information

Game: Backgammon
Game Type: Swiss
Game Sub Type: Monrad (Random Pairing)
Elimination: Triple (3 losses)
Default Match Score: 11

Round: 4, Score: 11

 
 
 
شهید خداداد
 0 
M1-4
 
 
 
رئوف قاسم کریمی
 11 
 
 
 
محمد سمیع
 0 
M2-4
 
 
 
هاوار رستمی
 0 
 
 
 
وحید تهرانچی
 0 
M3-4
 
 
 
مهرداد آقامحمدی
 0 
 
 
 
مهران کوهنورد
 0 
M4-4
 
 
 
محمدرضا عباس زادگان
 0 
 
 
 
جواد شاه چشمه
 0 
M5-4
 
 
 
وحید آرزومند
 0 
 
 
 
احسان محمدپور
 0 
M6-4
 
 
 
حسین عقیلی
 0 
 
 
 
امیر انصاری
 0 
M7-4
 
 
 
پیام پاشایی فر
 0 
 
 
 
عادل پورعبدالله
 0 
M8-4
 
 
 
حمید سید النگی
 0 
 
 
 
سامان پورجهانی
 11 
M9-4
 
 
 
رضا حاجی حسن
 0 
 
 
 
هیرش بنی بشر
 0 
M10-4
 
 
 
ارس وشتاسبی
 0 
 
 
 
امیر پورعلی
 0 
M11-4
 
 
 
حسین عنایتجو
 0 
 
 
 
حسین دهقان
 0 
M12-4
 
 
 
آرز معاذی
 0 
 
 
 
سعید جعفری
 0 
M13-4
 
 
 
معصی مهدوی
 0 
 
 
 
فرهنگ شهیدآرا
 0 
M14-4
 
 
 
مجتبی اخوان
 0 
 
 
 
آرش افروزیان
 11 
M15-4
 
 
 
BYE
 0 

Round: 3, Score: 11

 
 
 
محمدرضا عباس زادگان
 0 
M1-3
 
 
 
هاوار رستمی
 11 
 
 
 
محمد سمیع
 11 
M2-3
 
 
 
سامان پورجهانی
 0 
 
 
 
جواد شاه چشمه
 0 
M3-3
 
 
 
رئوف قاسم کریمی
 11 
 
 
 
شهید خداداد
 11 
M4-3
 
 
 
وحید آرزومند
 0 
 
 
 
وحید تهرانچی
 11 
M5-3
 
 
 
آرز معاذی
 0 
 
 
 
رضا حاجی حسن
 0 
M6-3
 
 
 
پیام پاشایی فر
 11 
 
 
 
حمید سید النگی
 11 
M7-3
 
 
 
سعید جعفری
 0 
 
 
 
حسین عقیلی
 11 
M8-3
 
 
 
امیر پورعلی
 0 
 
 
 
عادل پورعبدالله
 11 
M9-3
 
 
 
ارس وشتاسبی
 0 
 
 
 
آرش افروزیان
 0 
M10-3
 
 
 
مهرداد آقامحمدی
 11 
 
 
 
امیر انصاری
 11 
M11-3
 
 
 
مجتبی اخوان
 0 
 
 
 
احسان محمدپور
 11 
M12-3
 
 
 
هیرش بنی بشر
 0 
 
 
 
مهران کوهنورد
 11 
M13-3
 
 
 
حمید قادری
 0 
 
 
 
مهدی مظاهری
 0 
M14-3
 
 
 
معصی مهدوی
 11 
 
 
 
علی توکلی
 0 
M15-3
 
 
 
حسین عنایتجو
 11 
 
 
 
فرهنگ شهیدآرا
 11 
M16-3
 
 
 
امید فدایی
 0 
 
 
 
رضا فلاح
 0 
M17-3
 
 
 
حسین دهقان
 11 

Round: 2, Score: 11

 
 
 
امیر انصاری
 0 
M1-2
 
 
 
رئوف قاسم کریمی
 11 
 
 
 
محمد سمیع
 11 
M2-2
 
 
 
حسین عقیلی
 0 
 
 
 
محمدرضا عباس زادگان
 11 
M3-2
 
 
 
مجتبی اخوان
 0 
 
 
 
وحید آرزومند
 11 
M4-2
 
 
 
آرش افروزیان
 0 
 
 
 
سامان پورجهانی
 11 
M5-2
 
 
 
ارس وشتاسبی
 0 
 
 
 
آرز معاذی
 0 
M6-2
 
 
 
هاوار رستمی
 11 
 
 
 
حمید سید النگی
 0 
M7-2
 
 
 
جواد شاه چشمه
 11 
 
 
 
وحید تهرانچی
 11 
M8-2
 
 
 
رضا حاجی حسن
 0 
 
 
 
شهید خداداد
 11 
M9-2
 
 
 
رضا فلاح
 0 
 
 
 
فرهنگ شهیدآرا
 0 
M10-2
 
 
 
امیر پورعلی
 11 
 
 
 
حمید قادری
 0 
M11-2
 
 
 
عادل پورعبدالله
 11 
 
 
 
هیرش بنی بشر
 11 
M12-2
 
 
 
معصی مهدوی
 0 
 
 
 
مهرداد آقامحمدی
 11 
M13-2
 
 
 
مهدی مظاهری
 0 
 
 
 
امید فدایی
 0 
M14-2
 
 
 
احسان محمدپور
 11 
 
 
 
سعید جعفری
 11 
M15-2
 
 
 
حسین دهقان
 0 
 
 
 
علی توکلی
 0 
M16-2
 
 
 
پیام پاشایی فر
 11 
 
 
 
حسین عنایتجو
 0 
M17-2
 
 
 
مهران کوهنورد
 11 

Round: 1, Score: 11

 
 
 
حسین عنایتجو
 0 
M1-1
 
 
 
محمدرضا عباس زادگان
 11 
 
 
 
مهدی مظاهری
 0 
M2-1
 
 
 
آرش افروزیان
 11 
 
 
 
مهرداد آقامحمدی
 0 
M3-1
 
 
 
ارس وشتاسبی
 11 
 
 
 
احسان محمدپور
 0 
M4-1
 
 
 
جواد شاه چشمه
 11 
 
 
 
وحید تهرانچی
 11 
M5-1
 
 
 
پیام پاشایی فر
 0 
 
 
 
وحید آرزومند
 11 
M6-1
 
 
 
حمید قادری
 0 
 
 
 
امیر انصاری
 11 
M7-1
 
 
 
سعید جعفری
 0 
 
 
 
هاوار رستمی
 11 
M8-1
 
 
 
رضا فلاح
 0 
 
 
 
فرهنگ شهیدآرا
 0 
M9-1
 
 
 
حمید سید النگی
 11 
 
 
 
رضا حاجی حسن
 11 
M10-1
 
 
 
معصی مهدوی
 0 
 
 
 
حسین دهقان
 0 
M11-1
 
 
 
رئوف قاسم کریمی
 11 
 
 
 
مجتبی اخوان
 11 
M12-1
 
 
 
هیرش بنی بشر
 0 
 
 
 
امید فدایی
 0 
M13-1
 
 
 
محمد سمیع
 11 
 
 
 
عادل پورعبدالله
 0 
M14-1
 
 
 
آرز معاذی
 11 
 
 
 
علی توکلی
 0 
M15-1
 
 
 
شهید خداداد
 11 
 
 
 
امیر پورعلی
 0 
M16-1
 
 
 
سامان پورجهانی
 11 
 
 
 
حسین عقیلی
 11 
M17-1
 
 
 
مهران کوهنورد
 0