ستلایت کشوری - Swiss Monrad Tournament

Active Players: 2 (Total Players: 12)

Player Rounds Wins Rating
1 2 3 4 5 6
1-علی گلمکانی 5 0.00
3-ایرج قربانی 5 0.00
5-علی توکلی 4 0.00
2-فرشاد کاووسی 3 0.00
8-شهید خدادادی 3 0.00
11-رضا حاجی حسن 2 0.00
7-کیوان 2 0.00
10-سعید تنیان 1 0.00
9-خانم موسوی 1 0.00
12-آیدین ایزدی 0 0.00
4-مجید قاسمی 0 0.00
6-مراد حسین زاده 0 0.00

Tournament Owners

Ali Golmakani

Tournament Information

Game: Backgammon
Game Type: Swiss
Game Sub Type: Monrad (Random Pairing)
Elimination: Double (2 losses)
Default Match Score: 9

Round: 6, Score: 9

 
 
 
3-ایرج قربانی
 9 
M1-6
 
 
 
5-علی توکلی
 0 
 
 
 
1-علی گلمکانی
 9 
M2-6
 
 
 
BYE
 0 

Round: 5, Score: 9

 
 
 
8-شهید خدادادی
 0 
M1-5
 
 
 
1-علی گلمکانی
 9 
 
 
 
2-فرشاد کاووسی
 0 
M2-5
 
 
 
5-علی توکلی
 9 
 
 
 
3-ایرج قربانی
 9 
M3-5
 
 
 
BYE
 0 

Round: 4, Score: 9

 
 
 
1-علی گلمکانی
 0 
M1-4
 
 
 
3-ایرج قربانی
 9 
 
 
 
7-کیوان
 0 
M2-4
 
 
 
2-فرشاد کاووسی
 9 
 
 
 
11-رضا حاجی حسن
 0 
M3-4
 
 
 
5-علی توکلی
 9 
 
 
 
8-شهید خدادادی
 9 
M4-4
 
 
 
BYE
 0 

Round: 3, Score: 9

 
 
 
1-علی گلمکانی
 9 
M1-3
 
 
 
11-رضا حاجی حسن
 0 
 
 
 
7-کیوان
 0 
M2-3
 
 
 
3-ایرج قربانی
 9 
 
 
 
8-شهید خدادادی
 9 
M3-3
 
 
 
10-سعید تنیان
 0 
 
 
 
9-خانم موسوی
 0 
M4-3
 
 
 
2-فرشاد کاووسی
 9 
 
 
 
5-علی توکلی
 9 
M5-3
 
 
 
BYE
 0 

Round: 2, Score: 9

 
 
 
3-ایرج قربانی
 0 
M1-2
 
 
 
11-رضا حاجی حسن
 9 
 
 
 
8-شهید خدادادی
 0 
M2-2
 
 
 
7-کیوان
 9 
 
 
 
1-علی گلمکانی
 9 
M3-2
 
 
 
5-علی توکلی
 0 
 
 
 
12-آیدین ایزدی
 0 
M4-2
 
 
 
2-فرشاد کاووسی
 9 
 
 
 
6-مراد حسین زاده
 0 
M5-2
 
 
 
9-خانم موسوی
 9 
 
 
 
10-سعید تنیان
 9 
M6-2
 
 
 
4-مجید قاسمی
 0 

Round: 1, Score: 9

 
 
 
10-سعید تنیان
 0 
M1-1
 
 
 
3-ایرج قربانی
 9 
 
 
 
6-مراد حسین زاده
 0 
M2-1
 
 
 
5-علی توکلی
 9 
 
 
 
7-کیوان
 9 
M3-1
 
 
 
4-مجید قاسمی
 0 
 
 
 
9-خانم موسوی
 0 
M4-1
 
 
 
8-شهید خدادادی
 9 
 
 
 
2-فرشاد کاووسی
 0 
M5-1
 
 
 
1-علی گلمکانی
 9 
 
 
 
12-آیدین ایزدی
 0 
M6-1
 
 
 
11-رضا حاجی حسن
 9