چهل و دومین مینی تورنمنت البرز - Swiss Monrad Tournament

Active Players: 2 (Total Players: 13)

  Player Rounds Wins Rating
1 2 3 4 5 6 7
مجید بیات   5 0.00
محمد مینوکده   5 0.00
مجید غیاثی 4 0.00
سعید ادیبی 3 0.00
سعید الوندی 3 0.00
حامد منافی 2 0.00
حمید وثوقی 2 0.00
مهدی خرم 2 0.00
حمیدرضا امیری 1 0.00
شاهین امیری 1 0.00
علی قاسمی 1 0.00
اسدالله صدیقی 0 0.00
محمد صفائی 0 0.00

Tournament Owners

mehdi khorrampour

Tournament Information

Game: Backgammon
Game Type: Swiss
Game Sub Type: Monrad (Random Pairing)
Elimination: Double (2 losses)
Default Match Score: 9

Round: 7, Score: 9

 
 
 
مجید بیات
 0 
M1-7
 
 
 
محمد مینوکده
 0 

Round: 6, Score: 9

 
 
 
مجید بیات
 9 
M1-6
 
 
 
مجید غیاثی
 0 
 
 
 
محمد مینوکده
 9 
M2-6
 
 
 
BYE
 0 

Round: 5, Score: 9

 
 
 
سعید ادیبی
 0 
M1-5
 
 
 
محمد مینوکده
 9 
 
 
 
سعید الوندی
 0 
M2-5
 
 
 
مجید بیات
 9 
 
 
 
مجید غیاثی
 9 
M3-5
 
 
 
BYE
 0 

Round: 4, Score: 9

 
 
 
سعید الوندی
 0 
M1-4
 
 
 
محمد مینوکده
 9 
 
 
 
مهدی خرم
 0 
M2-4
 
 
 
مجید بیات
 9 
 
 
 
مجید غیاثی
 9 
M3-4
 
 
 
حامد منافی
 0 
 
 
 
حمید وثوقی
 0 
M4-4
 
 
 
سعید ادیبی
 9 

Round: 3, Score: 9

 
 
 
سعید الوندی
 9 
M1-3
 
 
 
مجید غیاثی
 0 
 
 
 
سعید ادیبی
 0 
M2-3
 
 
 
مهدی خرم
 9 
 
 
 
حمید وثوقی
 9 
M3-3
 
 
 
علی قاسمی
 0 
 
 
 
محمد مینوکده
 9 
M4-3
 
 
 
حمیدرضا امیری
 0 
 
 
 
حامد منافی
 9 
M5-3
 
 
 
شاهین امیری
 0 
 
 
 
مجید بیات
 9 
M6-3
 
 
 
BYE
 0 

Round: 2, Score: 9

 
 
 
سعید ادیبی
 9 
M1-2
 
 
 
مجید بیات
 0 
 
 
 
محمد مینوکده
 0 
M2-2
 
 
 
مجید غیاثی
 9 
 
 
 
شاهین امیری
 0 
M3-2
 
 
 
سعید الوندی
 9 
 
 
 
حمیدرضا امیری
 0 
M4-2
 
 
 
مهدی خرم
 9 
 
 
 
حمید وثوقی
 9 
M5-2
 
 
 
اسدالله صدیقی
 0 
 
 
 
محمد صفائی
 0 
M6-2
 
 
 
حامد منافی
 9 
 
 
 
علی قاسمی
 9 
M7-2
 
 
 
BYE
 0 

Round: 1, Score: 9

 
 
 
محمد صفائی
 0 
M1-1
 
 
 
سعید ادیبی
 9 
 
 
 
علی قاسمی
 0 
M2-1
 
 
 
سعید الوندی
 9 
 
 
 
محمد مینوکده
 9 
M3-1
 
 
 
حامد منافی
 0 
 
 
 
مجید بیات
 9 
M4-1
 
 
 
حمید وثوقی
 0 
 
 
 
شاهین امیری
 9 
M5-1
 
 
 
اسدالله صدیقی
 0 
 
 
 
مجید غیاثی
 9 
M6-1
 
 
 
مهدی خرم
 0 
 
 
 
حمیدرضا امیری
 9 
M7-1
 
 
 
BYE
 0